Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten tot het verlenen van dienstverlening bij de bezwaar-en beroepsprocedure(s) tegen de WOZ-beschikking(en).
 2. WOZ Raadslieden voert de opdracht uit op basis van no-cure-no-pay. Bij gegrondverklaring van het bezwaar worden alle kosten van WOZ Raadslieden vergoed door de gemeente en bij afwijzing van het bezwaar zijn alle kosten voor eigen rekening van WOZ Raadslieden. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve gratis.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor WOZ Raadslieden slechts bindend, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

 1. Gelet op het Besluit proceskostenvergoeding bestuursrecht zal opdrachtgever uitsluitend medewerkers dan wel vertegenwoordigers van WOZ Raadslieden machtigen voor hem op te treden als exclusief gemachtigde(n) in de bezwaar- en beroepsprocedure(s) inzake de WOZ-beschikking(en).
 2. Opdrachtgever wordt geacht haar opdracht uitsluitend te verstrekken aan WOZ Raadslieden. Dit omdat de gemeente of Rechtbank maar aan één partij een proceskosten-vergoeding zal toekennen.
 3. Na ontvangst van de benodigde documenten zal WOZ Raadslieden binnen de bezwaartermijn besluiten de opdracht al dan niet te accepteren. Indien de opdracht wordt afgewezen dan zal WOZ Raadslieden de opdrachtgever zo spoedig mogelijk per email informeren.
 4. De benodigde documenten dienen tenminste 7 dagen voor het verlopen van de
  wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening van het gemeentelijk aanslagbiljet door WOZ Raadslieden te zijn ontvangen. Na ontvangst van de documenten zal WOZ Raadslieden de opdracht beoordelen op haalbaarheid. Mocht WOZ Raadslieden uw opdracht afwijzen, dan bent u nog steeds gebonden aan de wettelijke bezwaartermijn van 6 weken na dagtekening en dient u zelf tijdig bezwaar in te dienen.
 5. Na acceptatie van de opdracht door WOZ Raadslieden is er sprake van een overeenkomst onder voorwaarden weergegeven in de machtiging en de algemene voorwaarden.
 6. De overeenkomst tussen WOZ Raadslieden en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht. De uitvoeringstermijn van de opdracht wordt beïnvloed door diverse factoren buiten de invloedssfeer van WOZ Raadslieden (bijvoorbeeld: de doorlooptijd bij de gemeente, een eventuele beroepsprocedure, etc). WOZ Raadslieden kan derhalve niet precies  aangeven hoe lang de doorlooptijd van het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht en proceskostenvergoeding

 1. Opdrachtgever en WOZ Raadslieden komen overeen dat de opdracht wordt uitgevoerd op basis van “no-cure-no-pay” tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor de opdrachtgever is de opdracht derhalve gratis en hoeft in geen enkel geval zelf iets te betalen.
 2. Daar WOZ Raadslieden de opdracht uitvoert op basis van “no-cure-no-pay”, wordt door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van WOZ Raadslieden geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar- en/of beroepsprocedures, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures met betrekking tot de WOZ-beschikking(en).
 3. Indien WOZ Raadslieden schade lijdt ten gevolge van handelingen van opdrachtgever in strijd met het bepaalde in voorgaand lid, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van “no-cure-no-pay”. In dat geval is opdrachtgever het honorarium van € 382,26 (inclusief 21% BTW) per bezwaar en/of beroepsfase verschuldigd.
 4. Bij gegrondverklaring is de gemeente wettelijk verplicht, op basis van artikel 7:15 Algemene Wet Bestuursrecht, de proceskostenvergoeding voor rechtsbijstand, de vergoeding voor taxatiekosten en de griffierechten te betalen. De hoogte van deze vergoedingen wordt bij gegrondverklaring van het bezwaar en/of beroep door de gemeente of Rechtbank bepaald en genoemd. Deze vergoedingen komen volledig toe aan WOZ Raadslieden. Dit geldt ook voor eventuele dwangsommen in geval van niet tijdig beslissen door de gemeente.
 5. WOZ Raadslieden is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een (hogere) proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.
 6. Indien het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond is geeft belanghebbende hierbij uitdrukkelijk de opdracht aan de gemeente de proceskostenvergoeding voor de werkzaamheden van WOZ Raadslieden rechtstreeks op de rekening van WOZ Raadslieden over te maken. Tevens geeft belanghebbende hierbij uitdrukkelijk opdracht eventueel uit te keren dwangsommen bij het niet tijdig beslissen door de gemeente rechtstreeks op de rekening van WOZ Raadslieden over te maken.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

 1. Indien de gemeente de proceskostenvergoeding, de taxatiekosten, de griffierechten en/of dwangsommen aan opdrachtgever betaalt, dient opdrachtgever na ontvangst van het bedrag deze in volle omvang betaalbaar te stellen aan WOZ Raadslieden op rekening NL33 ABNA 0433 7546 72.
 2. Indien opdrachtgever, ondanks éénmalige sommatie om binnen een redelijke termijn te betalen, niet betaald is zij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 5 Opzegging

 1. WOZ Raadslieden is te allen tijde bevoegd een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever, zonder opgave van redenen. WOZ Raadslieden accepteert geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de te lijden of geleden schade tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.
 2. In de situatie dat opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van WOZ Raadslieden haar opdracht opzegt, is opdrachtgever een vergoeding van het honorarium van € 382,26 (inclusief 21% BTW) voor reeds verrichtte werkzaamheden verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. WOZ Raadslieden levert uitdrukkelijk een inspanningsverplichting en kan dus nimmer worden gehouden aan en aansprakelijk te zijn voor een bepaald bemiddelingsresultaat.
 2. Iedere aansprakelijkheid van WOZ Raadslieden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade wegens gemiste besparingen op belastingen, erfbelasting, consequenties hypotheekverstrekking etc.

Artikel 7 Geheimhouding

 1. WOZ Raadslieden is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

Artikel 8 Bewaarplicht

 1. WOZ Raadslieden is niet verplicht alle in het kader van een opdracht ter beschikking gestelde stukken aan opdrachtgever te retourneren.
 2. Stukken zullen door WOZ Raadslieden uiterlijk drie maanden na afsluiting van de opdracht worden vernietigd.

 Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij WOZ Raadslieden partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 10 Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn standaard opgenomen op onze website: www.wozraadslieden.nl.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met opdrachtgever.

WOZ Raadslieden

Postbus 825
7500 AV Enschede
KvK nummer: 51871548